Wiki DokkanBattleFR
Advertisement
Wiki DokkanBattleFR

GOTENKS[]

Perso Farmable ATT SP Farmable

Gotenksssrint

Gotenksturint Gotenksturpui

Gotenksssrint2 Gotenksssrpui Gotenksssragi Gotenksssrtec

GOTENKS SUPER SAIYAN[]

Perso

Gotenksssjturagi Gotenksssjturend Gotenksssjturpui Gotenksssjssrend Gotenksssjssrpui Gotenksssjssrtec Gotenksssjssrint

GOTENKS SUPER SAIYAN & GHOST KAMIKAZÉ[]

Perso Farmable ATT SP Farmable

Gotenksssjfantometurint Gotenksssjfantomessrint

GOTENKS SUPER SAIYAN 3[]

Perso Farmable ATT SP Farmable

Gotenksssj3ssrpui

Gotenksssj3turend Gotenksssj3turtec Gotenksssj3ssrend Gotenksssj3ssrtec

GOTENKS (ÉCHEC) A[]

Perso Farmable ATT SP Farmable

Fatenksssrend Fatenkssrend

GOTENKS (ÉCHEC) B[]

Perso Farmable ATT SP Farmable

Skintenksssrtec Skintenkssrtec

GOTENKS (JEUNE)[]

Perso

Gotenksadultessrend

GOTENKS SUPER SAIYAN (JEUNE)[]

Perso

Gotenksssjadultessrtec

GOTENKS SUPER SAIYAN 3 (JEUNE)[]

Perso

Gotenksssj3adulteturtec

GOTENKS (XENO)[]

Perso

Gotenksxenossragi

Advertisement